Davenport Medical Systems

Download en bekijk aanvullende informatie over onze werkwijze

Meer informatie over onze productaanbod & oplossingen

Davenport biedt u een breed scala aan apparaten, hulpmiddelen, accessoires, service en onderhoud voor uw kliniek, praktijk, instelling of inrichting. Het is ons doel bedrijfszekerheid en rendement te bieden in uw onderneming. Uiteraard voldoet al onze medische apparatuur aan alle geldende normen en richtlijnen wat betreft technische veiligheid.

Het is ons streven om een prettige en langdurige werkrelatie op te bouwen. Wilt u dat ook? Kom dan in contact voor de mogelijkheden.

Wij ondersteunen u op de volgende momenten:

 • Bedrijfszekerheid en technische veiligheid waarborgen van uw medische instrumentatie op basis van een onderhoudscontract of op oproepbasis.
 • Doelmatig en veilig gebruik van medische apparatuur bevorderen door het leveren van heldere instructie en gebruikersondersteuning.
 • Werkprocessen optimaliseren door het leveren en implementeren van de juiste apparatuur op de juiste plek.
 • Zekerheid bieden op basis van onafhankelijk advies, niet gebonden aan welke fabrikant ook.

Dit kan Davenport betekenen voor het onderhoud van uw apparatuur:

 • Onderhouden, repareren en modificeren van medische apparatuur.
 • Analyseren van alle voorkomende problemen.
 • Verhelpen van storingen en gebreken in en aan apparatuur.
 • Opstellen van een handboek voor onderhouds-, veiligheids- en kwaliteitsprotocollen.
 • Signaleren van en anticiperen op mogelijk toekomstige gebreken.
 • Toezicht houden op door derden uitgevoerde activiteiten.
 • Uw gehele medische inboedel jaarlijks (wettelijk verplicht) keuren, kalibreren en valideren en codering en barcodeherkenning aanbrengen met een duidelijke analoge of digitale weergave.
Bekijk alle oplossingen

Uitleg stoom sterilisatie

Sterilisatie met stoom is in de gezondheidszorg de meest toegepaste vorm van sterilisatie. Dit procedé is zeer effectief tegen alle micro-organismen en goed toepasbaar voor hittebestendige instrumenten, textiel en vloeistoffen. De kosten per gesteriliseerd voorwerp zijn relatief laag. Verzadigde stoom is een zeer efficiënte energiedrager, met een enorm verwarmend en penetrerend vermogen.

 1. De stoom moet alle te steriliseren oppervlakken kunnen bereiken
  Stoom heeft een goed doordringend vermogen en die wordt nog versterkt door de verhoogde druk in de autoclaaf. Toch kan de aanwezigheid van lucht de penetratie belemmeren. Voor de sterilisatie van verpakte en holle voorwerpen is een vacuüm autoclaaf dan ook noodzakelijk. Verlengen van de sterilisatietijd om slechte luchtverwijdering te compenseren, is niet zinvol.
 1. De stoom moet verzadigd en droog zijn.
  Verzadigde stoom staat op het punt staat om te condenseren. In verzadigde stoom is er een strikt verband tussen druk en temperatuur. Is de temperatuur te hoog voor de heersende druk, dan spreken we van oververhitte stoom. De warmteoverdracht is daarin lager dan in verzadigde stoom, waardoor het proces gaat verlopen als droge hitte-sterilisatie. Bovendien is vocht noodzakelijk voor de coagulatie, waardoor de effectiviteit bij droge sterilisatie lager uitvalt dan men zou verwachten.
 1. Er moet een juiste verhouding zijn tussen temperatuur en duur van het proces.
  In verzadigde stoom bepalen de temperatuur en de duur van het sterilisatieproces samen de effectiviteit van het proces. Hoe hoger de temperatuur is en hoe langer het proces duurt, des te sterker is de af-doding. Voor specifieke toepassingen kunnen deze parameters berekend worden op basis van het aantal en het type micro-organismen dat op een product voorkomt; de zogenaamde bioburden. Voor de meeste toepassingen is het gebruikelijk om een zogenaamde ‘overkill’ toe te passen. Enkele standaard processen zijn bijvoorbeeld:
  – 134°C – 4 minuten sterilisatietijd
  – 121°C – 15 minuten sterilisatietijd

Extra informatie stoom sterilisatie: https://www.rivm.nl/sterilisatie

Uitleg Thermische desinfectie

Machinale thermische desinfectie wordt in de gezondheidszorg veel toegepast om medische instrumenten op een gestandaardiseerde manier te reinigen en te desinfecteren. Een goede reiniging van de instrumenten is in de eerste plaats van belang voor een succesvolle sterilisatie, maar bevordert ook de levensduur van de instrumenten. Volgens internationale normen (EN ISO 15883) en nationale richtlijnen mogen voor deze reiniging alleen gevalideerde procedures worden toegepast.

In het machinale thermische desinfectie proces is water het universele oplosmiddel voor vuilresten en de actieve stoffen in de reiniging-, desinfectie- en andere behandelingsmiddelen. Een effectief reinigingsproces doorloopt vier fasen:

Koude spoeling
Allereerst wordt koud water zonder toevoegingen gebruikt voor het wegspoelen van grove verontreinigingen en schuimvormende substanties. In deze fase worden ook eiwithoudende substanties verwijderd om te voorkomen dat deze eiwitten in de volgende fase coaguleren.

Reiniging
De reiniging gebeurt met warm of koud water; meestal bij temperaturen tussen 40 en 60°C gedurende minimaal 5 minuten. De keus van het reinigingsmiddel (pH-neutraal of alkalisch) wordt bepaald door de materiaaleigenschappen van de instrumenten, maar ook door de nationale richtlijnen en aanbevelingen.

Thermische desinfectie
De thermische desinfectie vindt plaats bij een temperatuur van 80 – 95°C. Door het gebruik van gedemineraliseerd water worden vlekken, afzettingen en corrosie op het instrumentarium vermeden. Voor het inkorten van de droogtijd kan een naspoelmiddel worden gebruikt, maar daarbij dient gelet te worden op de bestendigheid van het materiaal en de biocompatibiliteit.

Drogen
Een goede droging van de instrumenten is essentieel. Bij het gebruik van proceschemicaliën moeten de aanwijzingen van de fabrikant worden opgevolgd wat betreft concentratie, temperatuur en inwerktijd omdat alleen dan een goed resultaat wordt bereikt zonder onnodige belasting van de materialen. Bij automatische systemen voor vloeibare dosering moet controle mogelijk zijn.

Extra informatie omtrent desinfectie: https://www.knmt.nl/

Richtlijn EN 13060

Steriliseren volgens de Europese normen en richtlijnen EN 13060: kleine stoom sterilisatoren.

N klasse: De laagste klasse is de N klasse. Dat zijn eigenlijk alle overige modellen stoom autoclaven die niet specifiek een S of B klasse zijn. Deze modellen zijn alleen geschikt zijn voor onverpakte massieve instrumenten.

S klasse: Dan is er de klasse S voor speciale, door de fabrikant aangegeven, toepassingen. Deze moet in ieder geval massieve onverpakte instrumenten kunnen steriliseren. Daarnaast moet er één extra soort producten mee gesteriliseerd kunnen worden. Welke soort dit is, moet uiteraard duidelijk door de fabrikant vermeld worden. Naast standaard S klasse bestaan er ook Vacuüm S klasse, de zogeheten VS modellen.

B klasse: De hoogste klasse is de klasse B met gefractioneerd voor- en na-vacuüm. Deze modellen zijn geschikt voor holle (type B en A), poreuze en massieve instrumenten, zowel verpakt als onverpakt.

In veel gevallen is het niet alleen de specificatie vacuüm die tot een keuze leidt. Het zijn vaak ook de punten van “verpakken”, “droogproces”, “bewaakt proces” en “logboek” die er toe leiden dat richtlijnen en beroepsverenigingen minimaal een B of S (VS) klasse autoclaaf adviseren of verplichten.

Daar waar de gebruikers ook holle instrumenten steriliseren is de keus al snel beperkt tot een vacuüm autoclaaf. Of dit een VS of B klasse vacuüm autoclaaf moet zijn hangt af van de specificaties van het holle instrument en van de opgave van de fabrikant van de VS autoclaaf.
De norm 13060 geeft aan dat er een categorie A en B type holle instrumenten zijn.  Categorie B is eenvoudig hol, en mag in de VS klasse als de specifieke VS autoclaaf daarvoor geschikt is.

Categorie A is moeilijk hol en moet in een B klasse autoclaaf.

 • Type A holle instrumenten zijn aan een zijde open, maximaal 1,5 mtr. lang bij een doorsnee van minimaal 1/750ste van de lengte.
 • Type B holle instrumenten zijn aan een zijde open, maximaal 25 mm. lang bij een diameter van minimaal 1/5de van de lengte.

Het feit dat voor de S of VS klasse sterilisator de toepassingen nauwkeurig door de fabrikant moeten zijn vastgelegd, maakt dat deze autoclaven niet flexibel ingezet kunnen worden. Dit vraagt om fouten, zodat het in onze ogen niet verstandig is onnodige risico’s te lopen door het produceren of gebruiken van (V)S klasse sterilisatoren voor medische toepassingen. De kosten van een VS autoclaaf zijn bovendien nauwelijks minder dan van een B klasse autoclaaf.

 1. Verpakt kunnen autoclaveren: Dat is nodig omdat alleen verpakte instrumenten steriel buiten de autoclaaf bewaard kunnen worden.
 2. Droog programma met gesloten deur: Dat is nodig omdat bij een natte verpakking de vezels van de verpakking nog open staan. Als men een natte verpakking dan uit de autoclaaf neemt bestaat de kans dat er een besmetting door de openstaande vezels naar binnen komt. Daarom moet de verpakking met een gesloten deur gedroogd worden, zodat de vezels gesloten zijn zodra men de instrumenten uit de autoclaaf haalt.
 3. Volledig bewaakt sterilisatie proces: Temperatuur, druk, tijdsduur, water kwaliteit etc. worden allemaal gecontroleerd. Een proces slaagt alleen wanneer alles 100% in orde is.
 4. Tijdens het sterilisatie proces is geen interventie van de gebruiker mogelijk: De gebruiker hoeft niets in te stellen, waardoor er op dat punt dus ook geen fouten gemaakt kunnen worden. Ook tijdens het proces kan de gebruiker niets aan de instellingen wijzigen.
 5. Mogelijkheid tot bijhouden van een logboek: Dit is bij diverse beroepsgroepen reeds verplicht. Hiermee kan men aantonen dat alle sterilisatie cycli goed zijn verlopen.
 6. Gefractioneerd vacuüm systeem: Door gebruik te maken van een gefractioneerd vacuüm systeem zijn de B modellen geschikt voor sterilisatie van categorie A holle instrumenten (moeilijk hol / Helix test).

Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken

Download hieronder de richtlijn infectiepreventie in de mondzorgpraktijken:

Download de richtlijn